<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="874"%> ประวัติ สถานี
สถานีตำรวจภูธรศรีธาตุ

ประวัติความเป็นมา  

     เดิมอำเภอศรีธาตุ ยังไม่ได้รับการประกาศเป็นกิ่งอำเภอยังขึ้นอยู่ในเขตปกครองของอำเภอกุมภวาปี กำนันตำบลจำปีและชาวบ้าน จึงได้ร่วมกันทำการก่อสร้างที่พักสายตรวจขึ้นบริเวณสนามหน้าสถานีคำรวจภูธรอำเภอศรีธาตุในปัจจุบัน เพื่อให้ข้าราชการตำรวจที่ออกมาตรวจได้พักอาศัย
กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศแยก ตำบลจำปี ตำบลนายูง และตำบลหนองหญ้าไซร ตั้งเป็นกิ่งอำเภอศรีธาตุ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2511 ที่ว่าการตั้งอยู่บ้านป่าเลา ตำบลจำปี ประกอบด้วย 3 ตำบล คือ ตำบลจำปี ตำบลนายูง และตำบลหนองหญ้าไซร และมีการดำเนินการก่อสร้างสถานที่ราชการ และองค์การยูซ่อม ได้มาดำเนินก่อสร้างสถานีตำรวจหลังปัจจุบันขึ้นพร้อมกับที่ว่าการอำเภอ ระหว่างที่ดำเนินการก่อสร้างสถานีตำรวจ ชาวบ้านที่ได้ดำเนินการก่อสร้างที่พักสายตรวจเห็นว่าทำเลที่ตั้งไม่เหมาะสมเพราะอยู่กลางสนามสถานีคำรวจภูธรอำเภอศรีธาตุ จึงได้รื้อสร้างใหม่บริเวณด้านทิศตะวันออกของสถานีตำรวจหลังปัจจุบัน (ขณะนี้ได้ทำการรื้อถอนไปแล้ว) แต่เมื่อสร้างเสร็จยังไม่มีข้าราชการตำรวจมาอยู่ประจำ ชาวบ้านจึงได้ประสานไปยังตำรวจภูธรอุดรธานีขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมาประจำ จึงได้มี จ.ส.ต.อาคม คนคม กับพวกรวม 4 นาย อยู่ปฏิบัติหน้าที่เรื่อยมา เมื่อดำเนินการก่อสร้างสถานีตำรวจเสร็จแล้ว ได้มี ร.ต.ท. นฤทธิ์ แก้วกระจ่าง ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีเป็นคนแรก
ที่ตั้ง ถนนสมศิริ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี หมายเลขโทรศัพท์ 042-382482

 

 

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานี

1. ร.ต.ท.นฤทธิ์ แก้วกระจ่าง

ตำแหน่ง

ผู้บังคับกอง หน. สถานี
2. ร.ต.อ.เกษ พฤติสาร ตำแหน่ง รอง สว.หน.สภ.กิ่ง อ.ศรีธาตุ
3. ร.ต.อ.เจริญ อเนกเวียง ตำแหน่ง รอง สว.หน.สภ.อ.ศรีธาตุ
4. พ.ต.ต.กัณ บุตรพิมพ์ ตำแหน่ง สว.สภ.อ.ศรีธาตุ
5. ร.ต.อ.ชูศักดิ์ ิ์มาลีวงษ์ ตำแหน่ง สว.สภ.อ.ศรีธาตุ
6. ร.ต.อ.ธีระ ชำนาญหมอ ตำแหน่ง สว.สภ.อ.ศรีธาตุ
7. พ.ต.ต.ทรงศักดิ์ โอษฐสัตย์ ตำแหน่ง สว.สภ.อ.ศรีธาตุ
8. ร.ต.อ.ปฐม ไชยคำหาญ ตำแหน่ง สว.สภ.อ.ศรีธาตุ
9. พ.ต.ท.สินทรา บรรณบดี ตำแหน่ง สว.สภ.อ.ศรีธาตุ
10. พ.ต.ท.สมิทร์ ศรศักดิ์ดา ตำแหน่ง สว.สภ.อ.ศรีธาตุ
11. พ.ต.ท.เสนาะ ทองใบ ตำแหน่ง สว.สภ.อ.ศรีธาตุ
12. พ.ต.ท.วันชาติ ิสุริเย ตำแหน่ง สว.สภ.อ.ศรีธาตุ
13. พ.ต.ท.ฉลอง ภาคย์ภิญโย ตำแหน่ง สว.สภ.อ.ศรีธาตุ
14. พ.ต.ท.ธรรมสาร เทสสิริ ตำแหน่ง สวญ.สภ.อ.ศรีธาตุ
15. พ.ต.ท.ธรรมสาร เทสสิริ ตำแหน่ง รอง ผกก.หน.สภ.อ.ศรีธาต
16. พ.ต.ท.ชัยสิทธิ์ ราชแสนเมือง ตำแหน่ง รอง ผกก.หน.สภ.อ.ศรีธาตุ
17. พ.ต.ท.ไพโรจน์ ศรีสุวรรณ ตำแหน่ง รอง ผกก.หน.สภ.อ.ศรีธาตุ
18. พ.ต.ท.ประมาณ คุ้มวงศ์ดี ตำแหน่ง รอง ผกก.หน.สภ.อ.ศรีธาตุ
19. พ.ต.อ.เริงชัย บรรพพงศ์ ตำแหน่ง ผกก.สภ.อ.ศรีธาตุ
20. พ.ต.อ.สมเดช ศรีนวลจันทร์ ตำแหน่ง ผกก.สภ.อ.ศรีธาตุ
21. พ.ต.อ.ชัยยันต ลาภกิจ ตำแหน่ง ผกก.สภ.อ.ศรีธาตุ
22 พ.ต.อ.สุภลักษณ์ วรรณฤกษ์งาม ตำแหน่ง ผกก.สภ.อ.ศรีธาตุ
23 พ.ต.อ.อุกกฤษณ์ ทรงชัยสงวน ตำแหน่ง ผกก.สภ.อ.ศรีธาตุ


ภาพภูมิประเทศและอาณาเขตติดต่อ
     
สถานีตำรวจอำเภอศรีธาตุ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดอุดรธานี ระยะทาง 72 กิโลเมตร พื้นที่ 512 ตารางกิโลเมตร พิกัดตำแหน่ง UD 100770

อาณาเขตติดต่อ
      ทิศเหนือจด อำเภอกู่แก้วและอำเภอไชยวาน จว.อุดรธานี
      ทิศใต้จด อำเภอท่าคันโท จว.กาฬสินธ์
      ทิศตะวันออกจด อำเภอวังสามหมอ จว.อุดรธานี
      ทิศตะวันตกจด อำเภอกุมภวาปี จว.อุดรธานี

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ
      เป็นที่ราบสูง พื้นที่ร้อยละ 70 เป็นป่าสงวนแห่งชาติจำนวน 531,000 ไร่ สภาพเป็นป่าโปร่งที่เสื่อมโทรมแล้ว ปัจจุบันกรมป่าไม้ได้มอบให้ สปก. ดำเนินการจัดการปฏิรูปที่ดินจำนวน 427,805 ไร่ มีภูเขาชื่อภูกระแตเป็นแนวแบ่งเขตระหว่าง อ.ศรีธาตุ และ อ.กู่แก้ว จว.อุดรธานี แม่น้ำที่สำคัญคือแม่น้ำปาว กั้นระหว่างเขต อ.ศรีธาตุ กับ อ.ท่าคันโท จว.กาฬสินธ์
สภาพภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือน มีนาคม-พฤษภาคม ฤดูฝน ตั้งแต่เดือน มิถุนายน-ตุลาคม และ ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์


พื้นที่ปกครองกำกับดูแล
          สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีธาตุ มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 521 ตารางกิโลเมตร มี 7 ตำบล 84 หมู่บ้าน
     ประกอบด้วย

          1. ตำบลศรีธาตุ มี 11 หมู่บ้าน
          2. ตำบลจำปี มี 17 หมู่บ้าน
          3. ตำบลบ้านโปร่ง มี 11 หมู่บ้าน
          4. ตำบลตาดทอง มี 11 หมู่บ้าน
          5. ตำบลหัวนาคำ มี 17 หมู่บ้าน
          6. ตำบลนายูง มี 10 หมู่บ้าน
          7. ตำบลหนองนกเขียน มี 7 หมู่บ้าน

     
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
          
1. เทศบาลตำบล มีจำนวน 1 แห่ง คือ เทศบาลตำบลศรีธาตุ
          
2. องค์การบริหารส่วนตำบล มี 7 แห่ง คือ
               1. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ
               2. องค์การบริหารส่วนตำบลจำปี
               3. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโปร่ง
               4. องค์การบริหารส่วนตำบลตาดทอง
               5. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาคำ
               6. องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
               7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียน

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
       สถาบันการเงิน
              มีธนาคาร มีจำนวน 1 แห่ง คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หมายเลขโทรศัพท์ 042-382425
              มีตู้ ATM ทั้งหมด 3 แห่ง
              1 ตู้ATM ธนาคารกรุงไทย  ตั้งอยู่ทางขึ้นที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ
              2 ตู้ATM ธนาคารกสิกรไทย ตั้งอยู่หน้าตลาดสดเทศบาลศรีธาตุ
              3 ตู้ATM ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตั้งอยู่หน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
              
       เศรษฐกิจ
              ราษฎรในพื้นที่อำเภอศรีธาตุ มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 12,000 บาท/คน/ปี โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำไร่อ้อย ทำไร่มันสำปะหลัง ทำนา           เลี้ยงสัตว์ และอื่นๆ
       
ด้านการปศุสัตว์
              มีการจัดตั้งสหกรณ์โคนมศรีธาตุ จำกัด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2538 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 104 ราย มีโคนมในปัจจุบัน 1,657 ตัว        มีปริมาณน้ำนมดิบรวม 8,032 กก./วันองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) จัดตั้งศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบรับซื้อน้ำนมดิบของสมาชิก ราคา เฉลี่ย        ก.ก.ละ 10.50 บาท
       
สินค้าประจำตำบล
              1 ศรีธาตุ -น้ำอ้อย
              2 จำปี -น้ำผึ้ง
              3 บ้านโปร่ง -กลุ่มจักสานกระติบข้าว
              4 ตาดทอง -ไข่มดแดง
              5 หัวนาคำ -โคนม
              6 นายูง -กลุ่มจักสานไม้ไผ่
              7 หนองนกเขียน -โคเนื้อ
       
การอุตสาหกรรม
              ลานมัน 4 แห่ง
              โรงงานผลิตวัสดุก่อสร้าง 5 แห่ง
       
การพาณิชย์
              สถานีบริการน้ำมันขนาดเล็ก(ปั้มหลอด) 31 แห่ง
              สถานีบริการน้ำมันแบบหัวจ่าย 12 แห่ง
       
การคมนาคม
              การคมนาคมติดต่อระหว่างกับอำเภอเป็นถนนลาดยาง สำหรับการคมนาคมระหว่างอำเภอ ตำบล หมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง สามารถใช้ได้สะดวกตลอดฤดูกาล        และมีเส้นทางสำคัญดังนี้
              ถนนสายอุดรธานี - วังสามหมอ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2023 ผ่านอำเภอศรีธาตุ อำเภอกุมภวาปี ระยทาง
              ศรีธาตุ – อุดรธานี 72 กิโลเมตร
              ถนนสายศรีธาตุ - ไชยวาน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2239 (ศรีธาตุ - ไชยวาน) ระยะทาง 54 กิโลเมตร
              ถนนสายศรีธาตุ - ท่าคันโท ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2231 (ศรีธาตุ - ท่าคันโท) ระยะทาง 20 กิโลเมตร
              ถนนสายศรีธาตุ - โนนสะอาด ทางหลวงชนบท (ศรีธาตุ – โนนสะอาด) ระยะทาง 37 กิโลเมตร
       
การสาธารณสุข
              โรงพยาบาลศรีธาตุ นาด 30 เตียง 1 แห่ง
              สถานีอนามัย 12 แห่ง

ข้อมูลด้านการปกครองและการบังคับบัญชา
                     สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีธาตุ มีพื้นที่รับผิดชอบ 512 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 47,713 คน อัตรากำลังตำรวจทั้งหมด 84 นาย
       
        เฉลี่ยตำรวจ 1 นาย  รับผิดชอบพื้นที่ 5.9 ตารางกิโลเมตร และต่อประชากร 548 คน ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน               สถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีธาตุ      
              
มีกำลังอนุญาตทั้งหมด 94 นาย มีอยู่จริง 84 นาย ประกอบด้วย
       
              ชั้นสัญญาบัตร กำลังอนุญาต จำนวน 12 นาย มีอยู่จริง จำนวน 12 นาย
                     ชั้นประทวน กำลังอนุญาต จำนวน 82 นาย มีอยู่จริง จำนวน  69 นาย

 


 

 

 

ปรับปรุงข้อมูล 17 มีนาคม 2553